اول سموئیل ۲: ۲۶

و آن پسر، سموئیل، نمو می‌یافت و هم نزدخداوند و هم نزد مردمان پسندیده می‌شد.

لوقا ۲: ۵۲

در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون نام، در اورشلیم می‌زیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر او قرار داشت.  و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم، ترقّی می‌کرد.

 1. آیا عشق شدید برای خدمت به مردم در ما آنقدر قوی هست که با بار قلبی برای فرد فرد آنها در حضور خدا شفاعت کنیم؟
  • اول سموئیل ۲۳:۱۲
 2. آیا می دانیم که برای ماموریت خدمتی و شبانی که خدا به ما سپرده است، یکروز باید به شبان اعظم گله جوابگو باشیم؟
  • اول قرنتیان ۳: ۱۱-۱۵
 3. آیا ارزش و گرانبها بودن فرد فرد جماعتی که خدا به ما سپرده است برای ما روشن شده است که حاضر باشیم برای خدمت مفید به آنها هر گونه بهایی را که لازم باشد بپردازیم؟
  • لوقا ۱۵: ۴-۷
 4. آیا به خدمت بسیار مهم ملاقاتهای شبانی فردی و خانوادگی اعضای کلیسا اهمیت کافی می دهیم؟ آیا به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که به اعضای تحت پوشش خود وقت و توجه لازم را دریغ نکنیم؟
  • امثال ۲۳:۲۷
 5. آیا می توانیم راه‌هایی را پیدا کنیم که در قلب افرادی که ما را نمی پذیرند و ارتباط با آنها مشکل است، نفوذ پیدا کنیم؟
  • رومیان ۱۴: ۱ غلاطیان ۶: ۱- ۲
 6. آیا رفتار ما با اقشارمختلف جامعه و مخصوصاً در کلیسا رفتار منصفانه توام با عدالت و بدون تبیعض و تفاوت است؟
  • غلاطیان ۲۸:۳
 7. آیا به عنوان یک شبان، ضمیر صالح یا وجدان خالص را در رابطه ماموریت شبانی که در حزقیال ۳۴: ۲۵-۲۶ آمده است حفظ می‌کنیم؟
 8. آیا ارتباطات تلفنی، ایمیلی، پیامکی، فیسبوکی را با اعضای کلیسایتان حفظ می کنید تا آنها بدانند که شما برای آنها فکر می کنید؟
 9. آیا برای تربیت افراد واجد شرایط به عنوان خادمین، مسئولین، معلیمن، مبشرین وقت کافی و اختصاصی را برای ایجاد ارتباط فردی بر قرار می نمایید؟
  • دوم تیموتاوس ۲:۲، یوحنا ۲۱: ۱۵-۱۷
 10. آیا ما شبانان در مورد خدمت خود به افراد مافوق یا هئیت شبانی و یا رهبران جوابگو هستیم و خود را تحت نظر آنها می بینیم؟