هیات شبانی و مشایخ

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

شبان ارشد

کشیش فریدون موخوف

معاون شبان / شیخ

خاطره روئین

شیخ

نازی میرپنجی

شیخ

کورش جهانشاهی

شیخ

هیات شماسان

عبدالرضا هشترودی

شماس

مریم داودی

شماس

دیوید سلطانی

شماس

آرش سامی

شماس

شیما پیشه‌ورز

شماس / خزانه‌دار

حسین امیری

شماس / دبیر

تالی هوسپیان‌مهر

شماس

هوان هوسپیان‌مهر

شماس

پگاه هوسپیان‌مهر

شماس

آوا حبیب‌زاده

شماس