هیات شبانی و مشایخ

کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

شبان ارشد

نازی میرپنجی

شبان

کشیش فریدون موخوف

معاون شبان / شیخ

خاطره روئین

شیخ

کورش جهانشاهی

شیخ

کمک شبانان

حسین امیری

کمک شبان / دبیر

هوان هوسپیان‌مهر

کمک شبان

هیات شماسان

عبدالرضا هشترودی

شماس

م. د

شماس

محمود مظفر

شماس

م.د

شماس

کورش اسدی

شماس

ا.س

شماس

امیر امیری

شماس

شیما جهانشاهی

شماس

مهسا امیری

شماس
 
 
 

س.ر

شماس