• خدا می‌خواهد که ما آن عشق اولیه را به یاد آوریم
  • ما نیاز داریم که هر روزه از گناهان و اشتباهاتمان توبه کنیم تا عشق خود را به خدا تازه نگه داریم
  • برای تازه نگهداشتن عشق خدا باید با او وقت بگذاریم