Posts from ژانویه 2014

۱ مطلب

۱۰ سئوال مهم برای شبانان و خادمان خدا

نوشته شده توسط کشیش ادوارد هوسپیان‌مهر

اول سموئیل ۲: ۲۶ و آن پسر، سموئیل، نمو می‌یافت و هم نزدخداوند و هم نزد مردمان پسندیده می‌شد. لوقا ۲: ۵۲ در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شَمعون نام، در اورشلیم می‌زیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح‌القدس بر او قرار داشت.  و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت […]