پیام‌های روحانی جنگ‌های کتاب‌مقدس

واعظ:

جنگ‌های روحانی در کتاب‌مقدس از چه مراحلی رد می‌شدند و عکس‌العمل خدا نسبت به آنها چه بود؟

اقتدار و قدرت کلیسا

واعظ:

آیا شما به عنوان کلیسای خداوند اقتدار خود را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید برای چه چیزهایی به این اقتدار نیازمندید؟

مددکاری

واعظ:

شما تا چه حد به یاری همسایگان خود می‌شتابید؟ تا چه اندازه به جامعهٔ اطراف خود کمک می‌کنید؟ آیا از نیازمندان حمایت می‌کنید؟