دعای پولس برای داشتن روح حکمت و کشف


افسسیان ۱: ۱۵- ۲۳ ۱۵از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به عیسای خداوند و محبتتان را به همۀ مقدسین شنیدم، ۱۶از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستاده‌ام، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد می‌کنم و ۱۷از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می‌خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، ۱۸تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است، بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی‌ببرید، ۱۹و از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست ۲۰که آن را در مسیح به کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی، به دست راست خود نشانید، ۲۱بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت، و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آنِ کسی شود. ۲۲و همه چیز را زیر پاهای او نهاد، و مقرر فرمود که او برای کلیسا سَرِ همه چیز باشد، ۲۳کلیسایی که بدن اوست، یعنی پُری او که همه را در همه پر می‌سازد.

برای چه مواردی ما نیاز داریم که خداوند به ما روح حکمت و کشف را عطا کند؟

 1. برای شناخت عمیقتر و غنی‌تر خداوند (آیه ۱۷)
  • متی ۱۷: ۱۷
  • اول‌قرنتیان ۲: ۹و ۱۰   ۱۲: ۳
 2. برای اینکه روح‌القدس امید دعوت باشکوه آینده کلیسا را برای مومنین روشن سازد (آیه ۱۸)
  • رومیان ۱۵: ۱۳
  • اول‌قرنتیان ۱۵: ۱۹
  • فیلیپیان ۳: ۲۰
 3. برای اینکه روح القدس میراث غنی و پرجلالی که برای ایمانداران تدارک دیده است، مکشوف سازد (آیه ۱۸)
  • افسسیان ۱: ۱۳و۱۴
  • رومیان ۸: ۱۵و۱۶
 4. برای اینکه روح‌القدس کلیسا را در قدرت بی‌نهایت عظیم خدا که نسبت به ایمانداران دارد آگاه سازد (آیه ۱۹)

چه نوع قدرتی را روح‌القدس می‌خواهد برای ما آشکار سازد؟

 • الف) قدرت قیام مسیح از مردگان  (آیه ۲۰)
  • فیلیپیان ۳: ۱۰
 • ب) قدرت نشستن مسیح در دست راست خدا (آیه ۲۰)
  • مزمور ۱۱۰: ۱
 • ج) قدرت برتر مسیح بر تمام ریاستها و حکومتها و نامهای جهان فعلی و جهان آینده  (آیه ۲۱)
  • مکاشفه ۱۷: ۱۴  ۱۹: ۱۶
 • د) قدرت مسلط وحاکم مسیح بر همه چیزهای این جهان(آیه ۲۱و۲۲)
  • متی ۲۸: ۱۸
 • هـ) قدرت سر بودن مسیح بر کلیسا که بدن اوست (آیه ۲۲و۲۳)
  • کولسیان ۱: ۱۷و۱۸

قدرت مسیح چه ارتباطی با کلیسا دارد؟

 • خدا ما را در قدرت پسرش شریک و سهیم ساخته است
  • به افسسیان ۱: ۱۹ و ۲: ۴- ۷ مراجعه کنید

کاربرد نتایج پری روح‌القدس در کتاب اعمال‌رسولان


چرا باید از روح‌القدس پر شویم؟

 1. برای ایستادگی و پایداری در مقابله با تهدیدات و جفا
  • اعمال ۴: ۷و۸ (پطرس)
 2. برای داشتن دلیری و جرات در بشارت و اعلام کلام خدا
  • اعمال ۴: ۳۱ (رسولان مسیح)
 3. برای انجام خدمات مفید (از هر نوع)باید از روح‌القدس پر بود
  • اعمال ۶: ۲و۳ (شماسان کلیسا)
 4. برای گرفتن قوت جهت ظهور عطای آیات و معجزات
  • اعمال ۶: ۸ (استیفان)
 5. برای باز شدن آسمان و دیدن جلال خدا  در برخورد با مرگ
  • اعمال ۷: ۵۴- ۵۶ (استیفان)
 6. برای داشتن دید و رویای روحانی جهت خدمت وسیعتر بین امتهای مختلف
  • اعمال ۹: ۱۵- ۱۷ (پولس)
 7. برای داشتن روحیه مثبت و تشویق‌آمیز جهت بنا و تقویت کلیسا
  • اعمال ۱۱: ۲۲- ۲۴ (برنابا)
 8. برای غلبه و تسلط بر شیطان و ارواح پلید (دیوها)
  • اعمال ۱۳: ۸- ۱۲ (پولس)
 9. برای داشتن روحیه شادمان در برخورد با اهانت و جفا
  • اعمال ۱۳: ۴۹- ۵۲ (پولس و برنابا)
 10. برای پرستش و عبادت غنی‌تر و وسیعتر از طریق بخشیده شدن نعمت قدرت تلفظ به زبانهای روح
  • اعمال ۲: ۴ (کلیسای اولیه)