دعای واقعی به معنای وارد شدن به حضور رهایی بخش و آزاد کننده خداوند از تمام گناهان و بارهای سنگین زندگی است

مفهوم آزادی: تسلط و حاکمیت بر اسارت و بندهای گناهان و بارهای سنگین زندگی

عبرانیان ۱۲: ۱ پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بارِ اضافی و هر گناه را که آسان به‌دست و پای ما می‌پیچد، از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است، بدویم.
اول​‌قرنتیان ۶: ۱۲ «همه چیز بر من جایز است،» امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز بر من رواست،» امّا نمی‌گذارم چیزی بر من تسلط یابد.

چرا باید از اسارتهایمان آزاد شویم؟

 1. —خدای پدر به عنوان خدای آزادیخواه مایل به رهایی ما از اسارتهایمان می‌باشد
  • خروج ۳: ۷و۸
  • خروج ۵: ۱
 2. پسرخدا، عیسی مسیح برای آزادی ما از اسارتهایمان به این جهان آمده است
  • لوقا ۴: ۱۸
  • یوحنا ۸: ۳۲و۳۶
  • عبرانیان ۲: ۱۵
 3. —روح‌القدس، روح آزادیبخش خداست که به ما هدیه داده شده است
  • رومیان ۸: ۲ و ۱۵
  • دوم‌قرنتیان ۳: ۱۷
  • مزمور ۵۱: ۱۱

بارهای سنگینی که نیاز به آزادی از آنها داریم چیست؟

 1. اسارت به احساس گناه و نبخشیدن خود با وجود توبه
 2. اسارت به نبخشیدن خدا و او را مسبب مشکلات خود دانستن
 3. اسارت به نبخشیدن دیگران و گرفتار مشکلات ارتباطی شدن مانند: حسادت،​کینه،​تلخی، خشم، محکومیت، غیبت و درگیرشدن
 4. —اسارت مقایسه زندگی خود با دیگران و خود را محکوم کردن
 5. اسارت حساسیتهای ما نسبت به بعضی افراد و کارهای خاص آنها
 6. اسارت به اعمال شریران و مخالفین ایمان مسیحی
 7. —اسارت به وقایع و خاطرات تلخ و شکستهای گذشته
 8. اسارت به نگرانیهای مربوط به آینده
 9. —اسارت به کمال‌گرایی‌ها و ایده‌آلهای غیر واقعی
 10. اسارت به نگرانی‌های مربوط به نیازهای مادی و کاری
 11. اسارت تمرکز به بیماریها و دردهایی که داریم
 12. اسارت به مجادلات و مباحثات و روحیه منفی و مخالف
 13. —اسارت به وابستگی‌های خوب زندگی که آزادی ما را از ما سلب کرده! نظیر: همسر، فرزندان، کار، هنر، ورزش، تکنولوژی، سیاست و…
 14. —اسارت به عدم اعتماد به نفس و خود را خوار و حقیر دیدن
 15. —اسارت اتکا‌ء به عقل و منطق و دانش خود
 16. اسارت به حواس‌پرتی، افکار پراکنده و نداشتن تمرکز

دعوت خدا از همۀ ما برای آزادی

 • غلاطیان ۵:‌ ۱و۱۳
 • اول پطرس ۲:‌ ۱۵

وعدۀ خدا برای آزادی

 • اشعیا ۴۹:‌ ۲۴و۲۵
 • ارمیا ۵۰:‌ ۳۳و۳۴

—