۱) باید ایمان خود را نسبت به خدای پدر اعتراف کنیم

 • مزمور ۱۸: ۱و۲
 • مزمور ۴۶: ۱

۲) باید ایمان خود را نسبت به پسر خدا (مسیح) اعتراف کنیم

 • متی۱۶: ۱۶
 • یوحنا ۶: ۶۹ و ۲۰: ۲۸

۳) باید ایمان خود را نسبت به شخصیت الهی، روح‌القدس اعتراف کنیم

 • یوحنا ۱۴: ۱۶- ۱۸ و ۲۶
 • اشعیا ۱۱: ۲و۳

۴) باید ایمان خود را نسبت به عشق حقیقی و کامل مسیح به ما و عشق ما به او اعتراف کنیم

 • رومیان ۸: ۳۵- ۳۹
 • دوم‌قرنتیان ۵: ۱۴
 • غزل‌غزلها ۲: ۱۶

۵) باید ایمان خود را نسبت به نجات و زندگی تازه در مسیح اعتراف کنیم

 • اول‌یوحنا ۳: ۱۴
 • افسسیان ۲: ۴- ۶

۶) باید ایمان خود را نسبت به مقام و هویتمان در مسیح اعتراف کنیم

 • اول‌پطرس ۲: ۹و۱۰
 • مکاشفه ۱: ۵
 • رومیان ۸: ۱۴- ۱۷

۷) باید ایمان خود را نسبت به اقتدار الهی که به ما عطا شده اعتراف کنیم

 • فیلیپیان ۴: ۱۳
 • دوم‌قرنتیان ۱۲: ۹و۱۰

۸) باید ایمان خود را نسبت به پیروزی بزرگ در مسیح بر شیطان اعتراف کنیم

 • اول‌یوحنا ۴: ۴
 • لوقا ۱۰: ۱۹ 
 • میکاه ۷: ۸- ۱۰

۹) باید ایمان خود را نسبت به مُردن ما با مسیح نسبت به انسانیت کهنه اعتراف کنیم

 • رومیان ۶: ۶- ۸
 • غلاطیان ۲: ۲۰

۱۰) باید ایمان خود را نسبت به مردن ما با مسیح نسبت به دنیای فاسد، اعتراف کنیم

 • غلاطیان ۶: ۱۴
 • اول‌یوحنا ۵: ۴و۵

۱۱) باید ایمانمان را نسبت به تسلط خود بر افکار پراکنده اعتراف کنیم

 • دوم‌قرنتیان ۱۰: ۴- ۶

۱۲) باید ایمان خود را نسبت به اقتدار و پیروزی بر نقشه‌های دشمنان خدا و کلیسا اعتراف کنیم

 • ارمیا ۱: ۹و۱۰ 
 • مزمور ۶: ۸