1. بهترین محل برای شکل‌گیری و تبدیل شخصیت مسیحی
  • کلیسای خانگی مانند خانواده است و اعضای خانواده بر روی همدیگر تاثیرگذار هستند.
  • در کلام خدا بسیار تاکید بر کلمۀ «یکدیگر» شده است. در کلیسای خانگی فرصت خواهد بود که یکدیگر را خدمت کنیم.
 2. امکان شناخت و درک متقابل از یکدیگر
  • در جمعهای کوچکتر امکان شناخت و داشتن رابطه صمیمانه‌تر بیشتر است
 3. امکان بوجود آمدن دوستیها و اعتماد متقابل
  • هرچقدر محیط کوچکتر باشد اعتماد و صمیمت بیشتر خواهد شد.
 4. امکان آگاه شدن و رسیدگی به نیازها و مشکلات یکدیگر
  • یکسری مشکلات را فقط میشود در گروههای کوچکتر مطرح کرد چون همه در رفع نیازهای یکدیگر شریک خواهند شد.
 5. امکان شناسایی عطایای روحانی افراد و بکارگیری عطایای مختلف برای بنای کلیسا
  • همۀ ما به عنوان اعضای بدن مسیح عطایایی داریم که برای بنای این بدن باید شناخته و استفاده شود
  • کلیسای خانگی فرصتی است که عطایای ما شکوفا، ساخته و پخته شود
 6. امکان شبانی موثرتر در کلیسای خانگی بیشتر است
  • شبان ارشد در یک کلیسا با اعضای زیاد، نخواهد توانست وقت زیادی را با تک تک اعضا داشته باشد و در کلیساهای خانگی این اعضا بهتر شبانی خواهند شد
 7. بهترین جا برای دعاهای آزادِ در روح و دعاهای متحد هدفمند
  • در گروههای کوچک همه فرصتی را برای دعا خواهند داشت.
  • در کلیسای خانگی اتحاد اعضا در دعا بیشتر خواهد بود
  • در گروههای خانگی قدرت بالای دعا وجود خواهد داشت که تاثیراتش برروی اعضا و در کل کلیسا دیده خواهد شد
 8. بهترین مکان برای تربیت خادمین و رهبران
  • کمیته‌های مختلف احتیاج به افراد جدید و پرانرژی دارد که این افراد در کلیسای خانگی شکل خواهند گرفت
  • افرادی که تجربه کافی را در کلیساهای خانگی کسب نمیکنند، در خدمات آینده‌شان به مشکل بر خواهند خورد
 9. بهترین روشهای تعلیمی را در کلیساهای خانگی میتوان پیاده کرد
  • در جمعهای بزرگ نمیتوان بحث و گفتگوی مفیدی داشت
  • شاگردان و معلمان خوب همه از بطن کلیسای خانگی بیرون خواهند آمد
 10. فرصتی مناسب برای دخیل شدن همه اعضای کلیسا برای به اشتراک گذاشتن برکاتی که دریافت کرده‌اند
  1. خیلی حرفها باید در جمعی صمیمی گفته شود.