موعظه‌های برچسب شده با «رومیان»

5 مطلب

فکری تازه

واعظ:

آیا می‌دانید انسان​‌ها همانطور که فکر می‌کنند، وضعیت حال و آینده خود را شکل خواهند داد!؟! آیا می‌دانید چگونه باید افکارمان را تازه کنیم؟

پارسا شمردگی

واعظ:

آیا تا بحال به این اندیشیده‌اید که «پارساشمردگی» چیست و نتایج آن کدامند؟! آیا انسان پارسا شمرده شده، شخصی است عادل که هیچ گناهی نکرده و یا نمی‌کند؟!