دوم قرنتیان ۵: ۱۷ پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است!
رومیان ۱۲: ۲ و دیگر همشکل این عصر  مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود؛ خواست نیکو، پسندیده و کامل او.
 • عیسی مسیح خرابی‌های وجود ما را تعمیر نمی​کند بلکه ما را از نو می​سازد!
 • انسان​‌ها همانطور که فکر می‌کنند، وضعیت حال و آینده خود را شکل خواهند داد!
 • وسوسه‌ها مانند پرندگان در اطراف افکار ما پرواز می‌کنند و اگر به آنها اجازه دهیم

برای افکار ما ۲ دعوت وجود دارد:

 1. رژیم فکری بگیریم!
  • روزانه بیش از ۱۰۰۰۰ فکر از ذهن ما می‌گذرد که خیلی از آنها مسموم هستند
  • شیطان در تلاش برای تلخ کردن افکار ماست
  • امثال ۴: ۲۳
  • چگونه باید از این افکار، خود را دور کنیم؟
   • افسسیان ۴: ۲۳
   • زمانی که افکار بد به ما حمله می‌کنند، ما باید در مقابلشان بایستیم و بگوییم که من امروز رژیم فکری هستم!
   • کولیسان ۳: ۱- ۳
 2. افکارمان را مجددا برنامه‌ریزی کنیم!
  • چگونه باید افکار خود را تمیز و برنامه ریزی کنیم؟
   • ما باید افکارمان را با کلام خدا مشغول سازیم
   • فیلیپیان ۴: ۸
   • یوشع ۱: ۸
   • ما باید افکار خود را نسبت به خود، خدا و دیگران تازه کنیم
   • اگر می‌خواهید به خدا نزدیکتر شویم باید در افکار خود خانه‌تکانی کنیم
   • رومیان ۲: ۱۲