موعظه‌های کشیش امیر بزمجو

6 مطلب

شکستن محدودۀ امن

واعظ:

آیا می‌دانید خدا دوست ندارد شما در یک جا ساکن و بی‌حرکت باشید؟ آیا می‌دانید خدا برای زندگی شما برنامه‌ای دارد و برای همین هم می‌خواهد که شما رو به جلو پیشرفت کنید!؟

فکری تازه

واعظ:

آیا می‌دانید انسان​‌ها همانطور که فکر می‌کنند، وضعیت حال و آینده خود را شکل خواهند داد!؟! آیا می‌دانید چگونه باید افکارمان را تازه کنیم؟

پاکی دل

واعظ:

آیا می​‌دانید برای شریک شدن در پادشاهی آسمان باید معیارها و ارزشهای خود را تغییر دهیم! برای خدای زنده قلب و دل پاک بسیار مهم است! ولی چگونه می‌دانیم که قلبی پاک داریم؟ بر اساس چه معیاری این موضوع را تشخیص خواهیم داد؟!