موعظه‌های کشیش امید مولودی

۱ مطلب

دعایی کوچک، برکتی بزرگ

واعظ:

آیا در گذشته خانواده و اطرافیان شما را خوار و کوچک می‌دانستند؟ آیا بر شما برچسب بدبختی و بیچارگی زده‌اند؟ آیا درد و اندوه را قسمتی از زندگی خود می‌دانید و هر روز با این دردها زندگی می‌کنید؟