موعظه‌های کریم اکبری

2 مطلب

عهد و پادشاهی

واعظ:

هویت خود را از کجا گرفته‌اید؟ آیا اقتدار مسیح را در خود شناخته و یافته‌اید؟! آیا منتظر عطایای الهی می‌باشید؟