دوم تیموتائوس ۴: ۶- ۸ زیرا من، هم‌اکنون، همچون هدیه‌ای ریختنی، در حال ریخته شدنم و زمان رحلتم فرا رسیده است. جنگِ نیکو را جنگیده‌ام، مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشته‌ام. اکنون تاج پارسایی برایم آماده است، تاجی که خداوند، آن داور عادل، در آن روز به من عطا خواهد کرد – نه تنها به من، بلکه به همۀ آنان که مشتاق ظهور او بوده‌اند.
 1. با بها عیسی را پیروی کنیم
  • دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۶
 2. به جنگ نیکو بجنگ
  • دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۷
 3. در مسابقه ایمان بدون توقف بدوید.
  • دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۷
 4. کلام خدا را وفادارانه نگه دار
  • دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۷
 5. تمرکز و نگاهت را به خط پایان معطوف کن.
  • دوم تیموتائوس باب ۴ آیه ۸