لوقا۴: ۱۴‌-‌۱۹

عیسی به نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید. او در کنیسه‌های ایشان تعلیم می‌داد، و همه وی را می‌ستودند.
پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت و در روز شَبّات، طبق معمول به کنیسه درآمد. و برخاست تا تلاوت کند. طومار اِشَعْیای نبی را به او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می‌فرماید:«روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعلام نمایم.»
سپس طومار را فرو‌پیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست. همه در کنیسه به او چشم دوخته بودند. آ
نگاه چنین سخن آغاز کرد: «امروز این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرامی‌دادید، جامۀ عمل پوشید.»

آزاد = آنکه بنده نباشد.
آزادى = خلاف بندگی و اسارت و اجبار. قدرت عمل و ترک عمل

دوم قرنتیان ٣: ١٧

خداوند، روح است و هر جا روحِ خداوند باشد، آنجا آزادی است.

غلاطیان ۵‌:‌۱

مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید.

بردگی و بندگی​ها

 1. بردگی و بندگی گناه
  • غلاطیان ۵‌:‌ ۱۳
   • ای برادران، شما به آزادی فرا خوانده شده‌اید، امّا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت، یکدیگر را خدمت کنید.
 2. بردگى استنباط دیگرانه
  • غلاطیان ۱‌:‌ ۱۰
   • آیا تأیید مردم را میخواهم یا تأیید خدا را؟ آیا میکوشم مردم را خشنود سازم؟ اگر همچنان در پی خشنودی مردم بودم، خادم مسیح نمیبودم.
 3. بردگى گذشته
  • غلاطیان ٢:  ۲۰
   • با مسیح بر صلیب شده‌ام، و دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند؛
 4. بردگى تلاش انسانی
  • غلاطیان ۳‌:‌ ۳
   • آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز کردید و اکنون می‌خواهید با تلاش انسانی به مقصد برسید؟

چرا آزادی ما مهم است؟

چون در این آزادی است که ما می​توانیم انتخاب کنیم که در صمیمیت با مسیح راه رویم.

متی ۱۱‌:‌۲۸‌-‌۳۰

«بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.»

زمانی ما می​توانیم یوغ مسیح را بر دوش گیریم که آزادی خود را در او تشخیص دهیم

زمانی که ما تشخیص بدهیم مسیح ما را آزاد کرده، خواهیم خواست که او را پیروی کنیم

مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد زندگی کنیم