متی ۲۰: ۱- ۱۵ ۱«زیرا پادشاهی آسمان صاحب باغی را می‌ماند که صبح زود بیرون رفت تا برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگیرد. ۲او با آنان توافق کرد که روزی یک دینار بابت کار در تاکستان به هر یک بپردازد. سپس ایشان را به تاکستان خود فرستاد. ۳نزدیک ساعت سوّم دوباره بیرون رفت و عده‌ای را در میدان شهر بی‌کار ایستاده دید. ۴به آنان نیز گفت: ”شما هم به تاکستان من بروید و آنچه حق شماست به شما خواهم داد.“ ۵پس آنها نیز رفتند. باز نزدیک ساعت ششم و نهم بیرون رفت و چنین کرد. ۶در حدود ساعت یازدهم نیز بیرون رفت و باز چند تن دیگر را بی‌کار ایستاده دید. از آنان پرسید: ”چرا تمام روز در اینجا بی‌کار ایستاده‌اید؟“ ۷پاسخ دادند: ”چون هیچ‌کس ما را به مزد نگرفت.“ به آنان گفت: ”شما نیز به تاکستان من بروید و کار کنید.“ ۸هنگام غروب، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: ”کارگران را فرا خوان و از آخرین شروع کرده تا به اوّلین، مزدشان را بده.“ ۹کارگرانی که در حدود ساعت یازدهم به سرِ کار آمده بودند، هر کدام یک دینار گرفتند. ۱۰چون نوبت به کسانی رسید که پیش از همه آمده بودند، گمان کردند که بیش از دیگران خواهند گرفت. امّا هر یک از آنان نیز یک دینار دریافت کردند. ۱۱چون مزد خود را گرفتند، لب به شکایت گشوده، به صاحب باغ گفتند: ۱۲”اینان که آخر آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز زیر آفتاب سوزان زحمت کشیدیم، برابر ساختی!“ ۱۳او رو به یکی از آنان کرد و گفت: ”ای دوست، من به تو ظلمی نکرده‌ام. مگر قرار ما یک دینار نبود؟ ۱۴پس حق خود را بگیر و برو! من می‌خواهم به این آخری مانند تو مزد دهم. ۱۵آیا حق ندارم با پول خود آنچه می‌خواهم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت مرا نداری؟“ ۱۶پس، آخرینها اوّلین خواهند شد و اوّلینها آخرین!»

رحمت چیست؟

 • براى ما ایمانداران به مسیح این تعریف از رحمت خیلى ملموس و واضح است که، رحمت خدا باعث شده آنچه را که سزاوار آن بودیم دریافت نکنیم! آیا ما بخاطر گناهکار بودن، مستحق و سزاوار موت و جهنم نبودیم؟

چرا خدا به ما رحم مى کند؟

 • خدا محبت است

چطور میتوانیم از رحمت خدا بهره‌مند شویم؟

 • رومیان ٩ :١-١۵
 • فقط در مزمور ١٣۶ (٢۶ بار) مى خوانیم رحمت خدا جاودانه/ ابدیست.

قدم ما براى بهره مند شدن رحمت

خوشا بحال رحم کنندگان زیرا برایشان رحم کرده خواهد شد

خطر ترک رحمت

 • حکایت خادم بى رحم
  • متى ١٨: ٢١-٣۵
 • متى ٢٣ :٢٣
  • واى بر شما اى علماى دین
 • یعقوب ٢ :١٣

ثمرات رحمت

 • یعقوب ٣ : ١٣-١۵ (١٧-١٨)
 • متى ٢۵ :٣١ -۴۰

رحمت کنیم، رحمت بیابیم

 • بدهید تا به شما داده شود.