متی ۷: ۱- ۴

«داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همان‌گونه که بر دیگران داوری کنید، بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید، برای شما وزن خواهد شد. چرا پَرِ کاه را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ چگونه می‌توانی به برادرت بگویی، ”بگذار پَرِ کاه را از چشمت به در آورم،“ حال آنکه چوبی در چشم خود داری؟

انتظار خدا از ما چیست؟

 • متحمل بار یکدیگر شویم
 • همدیگر را محبت کنیم
 • ضعف‌های یکدیگر را بپوشانیم

قضاوت چیزی هست که ما از آن اطلاع کافی نداریم ولی با یک عینک تار به آن نگاه می​‌کنیم و دربارۀ آن صحبت می​‌کنیم

 • ایراد نگیرید
 • عیب​‌جویی نکنید
 • مسخره نکنید
 • به زندگی دیگران خود را حاکم نکنید
 • خداوندی نکنید

نقش خدا را بازی نکنید!

با قضاوت دیگران، ما آنها را پله​ای می​‌کنیم که تا خود را بالا ببریم!!!

ریشه‌های قضاوت

 • نقش خدا را بازی می​‌کنیم
 • غرور داریم
 • حسادت
 • خود را نمی​‌بینیم
 • ما حقیقت کامل را نمی‌​دانیم

نتایج قضاوت

 • باعث خشم خدا می‌شود
 • به همان شکل با ما برخورد خواهد شد

آیا مایلید از درد قضاوت درمان شوید؟!

راه‌های درمان قضاوت

 • نگاهمان بر مسیح باشد
 • دیدمان را عوض کنیم
 • از خدا حکمت بگیریم
 • خود را جای شخص مقابل بگذاریم
 • ما باید نسبت با دیگران دلسوز باشیم
 • دربارۀ همه چیز نظر ندهیم
 • به نقاط قوت دیگران تمرکز کنیم
 • به ایمان یکدیگر احترام بگذاریم

آیا زندگی ما عطر و بوی مسیح را می​‌دهد؟

 • ما باید به مسیح بازگردیم
 • ما باید توبه کنیم