متی ۱۱: ۲۸-۳۰ «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده‌دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک.»

خصوصیات دعوت مسیح:

  • به شما آرامش میدهد
  • بار گناهان شما را برمی دارد
  • شما را نجات داده است
  • عیسی تنها راه حیات است
  • عیسی شما را شفا خواهد داد
  • عیسی به شما تولد تازه خواهد داد
  • عیسی خلقت تاره خواهد داد
  • عیسی قلب سنگی رو به قلبی گوشتی تبدیل میکند
  • عیسی حیات جاودان می بخشد
  • عیسی روح تازه یعنی روح القدس را می بخشد