موعظه‌های کشیش جهان بینایی

2 مطلب

مشارکت مسیحی

واعظ:

آیا تا به حال به اطرافیان و دوستان خود توجه کرده‌اید؟ با چه کسانی در رابطه هستید؟ آیا دوستی‌ها و روابطتان بر پایه حکمت الهی می‌باشد؟