اعمال رسولان ۱: ۸ امّا چون روح‌القدس بر شما آید، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا دورترین نقاط جهان، شاهدان من خواهید بود.

لمس روح القدس چیست؟ روح القدس کیه؟ چطور و کِی روح القدس را دریافت کنیم؟​

یوحنا ۱۴: ۱۶ (عیسی قول داد روح در ایمانداران به طور دایمی ساکن شود)

 1. روح القدس هدیه ای ست که به همه ما ایماندارانِ به عیسی بدون هیچ استثنایی داده شده است.​
  • یوحنا ۷: ۳۷-۳۹
 2. روح القدس در زمان نجات به ما داده میشود.
  • افسسیان ۱: ۳ غلاطیان ۳: ۲
 3. روح القدس به طور دایمی درما ساکن میشود. روح القدس به عنوان بیعانه و یا تعیین کنند آینده پر جلال در مسیح به ما ایمانداران داده شده.
  • ۲قرنتیان ۱: ۲۲ و ۱ قرنتیان ۲: ۹-۱۲
 • افسسیان باب ۵
  • باید کامل تسلیم روح القدس باشیم تا او بتواند ما را کاملا پر سازد.
  • رومیان ۸: ۹ و افسسیان ۱: ۱۳و۱۴
 • افسسیان ۴: ۳۰
  • ما با نا اطاعتی ورفتارهای غلط باعث محزون شدن روح القدس میشویم و باعث شویم فعالیت او در ما خاموش شود.
  • ۱تسالونیکیان ۵: ۱۹
 • پری روح القدس یعنی آزادیِ روح برای پر کردن تمام قسمتهای زندگی و هدایت و کنترلِ ما.
  • اطاعت از خدا برابر با آمادگی برای پری روح القدس است.
 • پری روح القدس فقط یک تظاهر خارجی نیست،​ بلکه مربوط به اعماق و افکار و انگیزه های ما دراعمالمان است .
  • مزمور ۱۹: ۱۴ میفرماید: سخنان زبانم و تفکردلم منظور نظر تو باشد.
 • افسسیان ۵: ۱۸ به ما فرمان میدهد که از روح پر شویم. دعا برای پری روح القدس کافی نیست بلکه اطاعت از فرمانهای خداست که به روح القدس آزادی میدهد تا در ما کار کند.
 • اول قرنتیان ۱۴: ۱۴-۲۰ را به یاد داشته باشید.