لوقا ۲: ۴۱- ۵۲ والدین عیسی هر سال برای عید پِسَخ به اورشلیم می‌رفتند. چون عیسی دوازده ساله شد، به رسم عید به اورشلیم رفتند. پس از پایان آیین عید، چون والدینش راه بازگشت پیش گرفتند، عیسای نوجوان در اورشلیم ماند. امّا آنها از این امر آگاه نبودند، بلکه چون می‌پنداشتند در کاروان است، روزی تمام سفر کردند. سرانجام به جستجوی عیسی در میان خویشاوندان و دوستان برآمدند. و چون او را نیافتند، در جستجویش به اورشلیم بازگشتند. پس از سه روز، سرانجام او را در معبد یافتند. در میان معلمان نشسته بود و به سخنان ایشان گوش فرا می‌داد و از آنها پرسشها می‌کرد. هر که سخنان او را می‌شنید، از فهم او و پاسخهایی که می‌داد، در شگفت می‌شد. چون والدینش او را در آنجا دیدند، شگفتزده شدند. مادرش به او گفت: «پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم.» امّا او در پاسخ گفت: «چرا مرا می‌جستید؟ مگر نمی‌دانستید که می‌باید در خانۀ پدرم باشم؟» امّا آنها معنای این سخن را درنیافتند. پس با ایشان به راه افتاد و به ناصره رفت و مطیع ایشان بود. امّا مادرش تمامی این امور را به‌خاطر می‌سپرد. و عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم، ترقّی می‌کرد.
 • افراد به دلایل مختلف وارد کلیسا می​شوند!
 • مزمور ۲۷
 • در خانه خداوند ساکن باشم نه عابر!!!

بودن در امور خانه پدر به چه معناست؟!

 1. از زمانی که کلام زندۀ​ خدا را در زندگی شخصی قبول کنیم، بودن در امور پدر آغاز می​شود
  • یوحنا ۵: ۲۹- ۳۰
 2. بودن در امور پدر به آن معناست که آنچه را دریافت کردیم با دیگران به شراکت بگذاریم
  • زمانی در امور پدر هستیم که برکتی را که از پدر گرفتیم با دیگران تقسیم کنیم
  • بودن در امور خانه پدر از زندگی شخصی ما آغاز می​شود و با شراکت آن با دیگران ادامه می​یابد
  • دهان خود را به نیکویی بازکن و من آن را پر خواهم ساخت
 3. بودن در امور خانه پدر به معنای این است که با غیرت برای مسیح بایستیم
  • خانه خدا آن نجات یافته‌گانند
  • باید برای راستی و حقیقت غیور باشیم

خود را امتحان کنید!

 1. آیا دلمان در امور پدر است؟
 2. آیا دیگران را سهیم می​کنیم؟
 3. آیا برای راستی غیور هستم؟