لوقا ۹: ۲۳- ۲۶
 سپس به همه فرمود: «اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، هر روز صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را نجات دهد، آن را از دست خواهد داد؛ امّا هر که به‌خاطر من جانش را از دست بدهد، آن را نجات خواهد داد. انسان را چه سود که تمامی دنیا را ببرد، امّا جان خویش را ببازد یا آن را تلف کند. زیرا هر که از من و سخنانم عار داشته باشد، پسر انسان نیز آنگاه که در جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدّس آید، از او عار خواهد داشت.

بهای شاگردی:

 1. مسیح راس زندگی
  • لوقا ۹: ۲۶
 2. انکار خود
  • لوقا ۹: ۲۶
 3. برداشتن صلیب و پیروی او
  • لوقا ۱۴: ۲۷
 4. ترک همه چیز
  • لوقا ۱۴: ۳۳

نشانه​‌های شاگردی

 • یوحنا ۱۳: ۳۳و۳۴