اول یوحنا ۴: ۷- ۱۱ ای عزیزان، یکدیگر را محبت کنیم، زیرا محبت از خداست و هر که محبت می‌کند، از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد. آن که محبت نمی‌کند، خدا را نشناخته است، زیرا خدا محبت است. محبت خدا این‌چنین در میان ما آشکار شد که خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاد تا به واسطۀ او حیات داشته باشیم. محبت همین است، نه آنکه ما خدا را محبت کردیم، بلکه او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفّارۀ گناهان ما باشد.
اول یوحنا ۴: ۱۹- ۲۱ ما محبت می‌کنیم زیرا او نخست ما را محبت کرد. اگر کسی ادعا کند که خدا را محبت می‌نماید امّا از برادر خود نفرت داشته باشد، دروغگوست. زیرا کسی که برادر خود را، که می‌بیند، محبت نکند، نمی‌تواند خدایی را که ندیده است، محبت نماید. و ما این حکم را از او یافته‌ایم که هر که خدا را محبت می‌کند، باید برادر خود را نیز محبت کند.

سرچشمه محبت از کجاست؟

 • در جهانبینی مسیحت محبت از والاترین اصول اخلاقی است
 • محبت والاترین ارزش‌هاست، برای اینکه خدا محبت است
 • خدا محبت است ، محبت ذات خدا را تعریف میکند
 • خدا محبت است برای اینکه در ذات یگانه خدا سه شخص متمایز وجود دارد.
 • پدر، پسر و روح القدس در شخصیت و نوع رابطه از یکدیگر تمایزدارند.
 • پدر، پسر و روح القدس در رابطه و مشارکت هستند از ازل تا ابد
 • پدر سر چشمه محبت است، پسر دریافت کننده محبت است و روح القدس پیوند دهنده محبت است.

 

 1. سه شخص تثلیث یکدیگر را جلال میدهند 
(عشق دیگر محور)
 2. سه شخص تثلیث در اتحاد کامل عمل میکنند
 3. هر شخص تثلیث خصلت شخصی خود را دارند.
 4. سه شخص تثلیث در حیات یکدیگر حضور دارند.
 5. حلقه تثلیث ، حلقه ای بسته نیست ، بلکه در مشارکت با فرزاندانش است .