پیدایش ۱۲: ۱- ۴ خداوند به اَبرام گفته بود: «از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. ۲از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. ۳برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت.»
۴پس اَبرام، چنانکه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد؛ و لوط نیز همراه او رفت. اَبرام هفتاد و پنج ساله بود که از حَران بیرون آمد.
عبرانیان ۱۱: ۶ و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می‌شود، باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می‌دهد.

خدا ما را خوانده تا در شرایط نامعلومی وارد شویم!

درسهایی که از زندگی ابراهیم می​‌گیریم:

 1. پیروی خدای کتاب مقدس به معنای داشتن جرات برای حرکت به سوی نامعلومهاست!
  • تمام رابطه خدا با ابراهیم را می​‌توانیم در این جمله خلاصه کنیم: خدا به ابراهیم گفت چشمهایت را ببند و دست من را بگیر!!!
  • خدای ابراهیم خدای امروز ماست که باید چشمهایمان را برایش ببندیم و دستمان را در دستهایش بگذاریم
  • امثال ۳: ۵
  • ابراهیم برای اینکه به جلو حرکت کند باید دل را به دریا می‌زد و به خدا اعتماد می‌کرد!
  • پیروی خدای کتاب مقدس شجاعت و جسارت می‌خواهد تا به او اعتماد کنیم
 2. خدا تو را به سوی نجات و ماموریت خود، همزمان می​ خواند!
  • خدا هم می‌خواهد ما را نجات دهد و همزمان می​‌خواهد ما پادشاهی او را به تمام ملل اعلام کنیم
  • خروج ۳: ۷
  • خدا مانند گردبادی روحانیست! او هیچ‌وقت تو را نزد خود نمی‌کشد مگر بخواهد تو را به بیرون بفرستد!
 3. خدا تو را برکت می‌دهد تا باعث برکت دیگران شوی
  • آیا ما فقط دریافت کنندۀ​ برکت الهی هستیم و یا باید کانالی باشیم تا این برکات را به دیگران انتقال دهیم؟!
  • خدا تا زمانی به برکت دادن ما ادامه می​‌دهد که ما نیز دیگران را برکت دهیم!
 4. اگر می​‌خواهیم برکت یافته خدا شویم باید از هرچیز که خود به آن اعتماد کرده‌ایم دست بشوییم! نباید به توانایی‌هایمان دل ببندیم!
  • خدا ما را برای تغییرات کوچک نخوانده است، بلکه می​‌خواهد برایش تغییرات بزرگ و تاثیرگذاری انجام دهیم!
  • اگر می​‌خواهید با خدا و برای خدا زندگی کنیم، باید او را تنها و تنها ستون اعتماد خود بسازیم
  • ما باید از ترسهایمان دست بکشیم تا جسارت و شجاعت واقعی خود نسبت به اعتماد به خدا را در زندگیمان وارد کنیم!
  • اگر می​‌خواهیم از شرایط نامعلوممان بیرون بیاییم باید شجاع باشیم و از ترس​‌هایمان بیرون بیاییم و به خدا اعتماد کنیم!
  • با ایمان به خدا می​‌توانیم بر ترسهایمان پیروز شویم و از آنها آزاد شویم
 5. اگر می​‌خواهیم برکت عظیم خدا را دریافت کنیم باید به غیرممکنها ایمان داشته باشیم!
  • خدا در فصلهایی از زندگیمان ما را دعوت می‌کند تا به غیرممکنهایی ایمان داشته باشیم تا برکتش را وارد زندگی ما کند.
  • باید به یاد داشته باشیم که برای او هیچ چیز غیرممکن نیست!
  • اگر به ناممکنها ایمان بیاوریم جنس ایمان ابراهیم را در زندگی خود وارد خواهیم کرد