بیائید خوش خبر باشیم / به یک دل در عمل باشیم

 • چه کسانى حقیقت الهى را باید به مردم بگویند؟
  • یوحنا ٨: ٣٢ حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.
 • کار خدا را تنها با قوت خدا میشه انجام داد.
  • اعمال ١: ٨ لیکن چون روح القدس بر شما میاید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود…
 • چون فکر پیروزمند زندگى پیروزمند ببار میاره، پس بیائیم مثل مسیح فکر کنیم.
 • چون عیسى مسیح تنها نمونه کامل زندگى ماست.
 • مسیح میدانست که بعد از مرگش بر صلیب پیروزى حیات جاودان را براى ما مهیا ساخته، زیرا مرگ در ظفر بلعیده شد.
  • اول‌قرنتیان ۱۵: ۵۵- ۵۸
  • دوم‌قرنتیان ۲: ۱۴و۱۵

برکاتى که ما در دادن خبر خوش انجیل دریافت می‌کنیم چیست؟

 1. همکاران خدا میشویم و در گسترش پادشاهى خدا سهیم مى شویم.
 2. همراه با عیسی مسیح قلعه‌هاى شیطان را فرو مى‌ریزیم و اسیران به شیطان و گناه را با قوت روح القدس از چنگ شیطان آزاد می‌سازیم.
 3. گنجهاى خود را در آسمان مى اندوزیم.
 4. وسیله‌اى مفید در دستان خدا براى نجات جانهاى گمشده می‌شویم.

موانع و مسائلى که اشتیاق و شور شوق ما را در خوش خبر بودن کم می‌کنند

 1. اولویتهاى کاذب، بهانه کمبود وقت.
 2. ترس، عدم اعتماد به نفس، خجالت و یا فروتنى کاذب، باور دروغ هاى شیطان.
 3. تنبلى و سُستى، دعا نکردن، نا امیدى، بى ایمانى و نداشتن محبت الهى نسبت به مردم.

در رساندن خبر خوش روح القدس به ما قوت می‌بخشد و در ضعفهایمان ما را مدد مى کند

 1. تا بر تمام موانع پیروز شویم.
  • اعمال رسولان ۴: ۲۰ و۳۱و۳۳
  • اعمال رسولان ۱۷: ۵
 2. اتکاء ما باید به قدرت روح‌القدس باشد.
  • زکریا ۴‌:‌۶
  • اول قرنتیان ۲‌:‌۴و۵
  • اول تسالونیکیان ۵: ۱
 3. روح‌القدس به ما توانایی می‌بخشد که بتوانیم گمشدگان را محبت کنیم.
  • رومیان ۸‌: ‌۵و۶
 4. هیچ سلاحی به اندازۀ محبت خدا قابل نفوذ نیست!
  • غزل غزل‌ها ۸‌: ‌۶و۷
 5. روح‌القدس توانایی لازم را برای به ما عطا می‌کند تا رساندن خبر خوش ما موثر واقع شود
  • مزمور ۳۲‌: ‌۸
  • متی ۱۰‌:‌ ۱۹
  • لوقا ۲۱‌:‌ ۱۵