ما برای زندگی​‌هایمان حق انتخاب داریم و مسئول تمام انتخاب‌هایمان خواهیم بود

شیطان شادی، آرامش و نجات ما را با حیله خواهد دزدید! زیرا او دزدی است که برای دزدیدن آمده!!!

شیطان از طریق دروغگویی و خدشه‌دار کردن انتخاب‌های ما وارد زندگی ما می‌شود

ما خیلی وقتها از پدر دروغگویان (شیطان) به جای خدای زنده پیروی می‌کنیم!

ما با دروغ‌های حتی کوچک حساسیت روح خدا در زندگی‌هایمان را کم‌‌رنگ خواهیم کرد!

دروغ‌گویی بیماری بسیار جدی است که روح و روان ما را آلوده می‌کند!

ریشه‌های گناه دروغ:

  • فرصت دادن به گناه دروغ
  • پیدا نکردن جایگاه اصلی خود
  • کمبودها و ترس‌های ما

خدای ما محبت است و محبت از راستی خشنود می‌شود

خدای ما نسبت به دروغ حساس است و از آن نفرت دارد

  • اول‌تیموتائوس ۴: ۱و۲
  • امثال ۱۲: ۲۲
  • مکاشفه ۲۱: ۸

راه‌های برخورد با دروغ:

  • دروغ را مثل خطا و اشتباه نبینیم بلکه گناه است
  • ما باید به رابطه خود با خدا بازنگری کنیم
  • ما احتیاج داریم در برابر این نافرمانی، توبه کنیم و راستی را مجدداً به دل خود دعوت کنیم
  • ما باید مسیر خود را به سمت رستگاری مشخص کنیم

راستی اعتماد ما را به خدا نشان می​‌دهد

ما نمی‌توانیم انتظار دست خدا بر روی زندگی‌هایمان را داشته باشیم ولی در راستی زندگی نکنیم!

کسی که دروغ می‌گوید زندگی‌اش نزد خدا تاییدشده نیست!

ما باید ایمان خود را توسط وعد‌های خدا تقویت کنیم

دروغگو کلام خدا را بی‌حرمت می‌کند

ما به اندازۀ قطره‌های خون مسیح ارزش داریم