دعایی کار خواهد کرد که بر رویش کار کرده باشیم!

یعقوب ۵: ۱۶ دعایِ شخص پارسا، با قدرت بسیار عمل می‌کند.
یعقوب ۵: ۱۷- ۱۸ ایلیا انسانی بود همچون ما، امّا چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، سه سال و نیم باران بر زمین نبارید؛ و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد.
  • دعاهای تاثیرگذار فقط برای بعضی از انسان‌ها نیست!
  • خدایا تو قدمهای مرا تاثیرگذار ساختی، امروز بودن من بر روی زانوانم را نیز همچون بودنم بر روی پاهایم تاثیرگذار بساز…
  • خدایا زانوان و دعاهای من رو همانطور که من در …… تاثیرگذار هستم، تاثیرگذار بساز!
  • قبل از اینکه با مردم دربارهٔ‌ خدا صحبت کنم، با خدا دربارهٔ آن مردم صحبت می‌کنم!
اول پادشاهان ۱۷: ۱ ایلیای تِشبی که از ساکنان جِلعاد بود، اَخاب را گفت: به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده‌ام سوگند، که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود.

لازمه‌های دعایی که کار می‌کند:

  • نگه‌داشتن ارتباط قلب خود با زمانه
  • نگه‌داشتن ارتباط قلب خود با کلام خدا
  • نگه‌داشتن ارتباط کلام خدا با درد و نیاز زمانه

ما در دعا همکاران خدا هستیم!

  • ایمان شما را در دعا به مرد و زن خدا تبدیل می‌کند و شما را آماده معجزات بزرگ می‌سازد.

همه چیز از روی زانوهای ما آغاز می‌شود!