آیا واقعا ممکن است که ما از همه ابهامات زندگی خود نجات پیدا کنیم؟ آیا ممکن است که ما نجات حقیقی را تجربه کنیم؟