موعظه‌های برچسب شده با «شناخت»

مطالب 1112 از 12 مطلب

شناخت خدای پدر

واعظ:

برای شناخت هر امری یا شخصی باید به خصوصیات آن پی برد و آن را از بقیه متمایز کرد. آیا شما شناخت درستی از خدای پدر دارید؟