افسسیان ۴: ۳  به سعی تمام بکوشید تا آن یگانگی را که از روح است، به مدد رشتۀ صلح حفظ کنید. 

عوامل اتحاد مسیحی چیست ؟ شرایط به وجود آمدن اتحاد چیست ؟

 1. پذیرش یکدیگر با محبت مسیحی همانطور که افراد هستند
  • رومیان ۱۵ : ۷
 2. شناخت عمیق یکدیگر و مشارکت و ارتباط صمیمانه موجب اتحاد است.
  • اول یوحنا ۱ : ۷
  • امثال ۱۸ : ۲۴
 3. داشتن روح فروتنی و تواضع نسبت به یکدیگر عامل همبستگی و اتحاد کلیساست
  • مزمور ۱۹ : ۱۳
  • امثال ۱۳ : ۱۰
  • فلیپیان ۲ : ۳ و ۴
 4. دعا با یکدیگر و برای یکدیگر قلب ها را به هم نزدیک میسازد
  • یوحنا ۱۷ : ۲۱ – ۲۳
  • اول سموئیل ۱۲ : ۱۳
 5. تشویق و ترغیب یکدیگر یکدلی را افزایش می دهد
  • اول تسالونیکیان ۵ : ۱۱
  • اول پطرس ۳ : ۸
 6. رعایت اصل احترام واقعی نسبت به یکدیگر طریق اتحاد است.
  • رومیان ۱۲ : ۱۰
  • اول پطرس ۲ : ۱۷
 7. خدمت به یکدیگر راه را برای اتحاد عمیقتر میکند.
  • اول قرنتیان ۱۲ : ۲۵ و ۲۶
  • اول پطرس ۴ : ۱۰
 8. صبر و تحمل یکدیگر سبب میشود که آسانتر با هم متحد شویم.
  • غلاطیان ۶ : ۲
  • افسسیان ۴ : ۱
 9. پری روح خدا اتحاد ما را عمیقتر و غنی تر می سازد
  • اعمال ۲ : ۴۷ و ۴ : ۳۲