موعظه‌های برچسب شده با «رومیان ۳»

۱ مطلب

پارسا شمردگی

واعظ:

آیا تا بحال به این اندیشیده‌اید که «پارساشمردگی» چیست و نتایج آن کدامند؟! آیا انسان پارسا شمرده شده، شخصی است عادل که هیچ گناهی نکرده و یا نمی‌کند؟!