موعظه‌های برچسب شده با «تازگی»

2 مطلب

بهار زند‌‌‌گی مسیحی

واعظ:

آیا فقط با گفتن نوروزتان پیروز، پیروزی، موفقیت، شادی، تازگی و طراوت وارد زندگی‌های ما می‌شود؟ چگونه می‌توانیم بهار را در زندگی مسیحی حفظ کنیم؟ از چه طرقی می‌شود طراوت و تازگی را در این زندگی نگاه داریم؟!