موعظه‌های کشیش رضا ستوده

2 مطلب

امنیت

واعظ:

آیا دیوار یا مرزی به دور زندگی ایمانی شما وجود دارد؟ آیا حدی برای زندگی خود قائل هستید؟ آیا از این زندگی مراقبت، دیدبانی و بازرسی می‌کنید؟