چقدر در زندگی تلاش کرده‌اید تا تغییراتی بوجود آورید؟ آیا به این فکر کرده‌ اید که شاید تغییر اطرافیان و محل زندگی و کار، چارۀ مشکل نیست!؟ خدای من خدایی است که به دنبال ایجاد ارتباط با من است.