دعا یعنی از دیدگاه ونگرش خدا به خود نگریستن. جامعه ۷:۴

خدا نسبت به فرزندان خود چه نوع دیدگاه و نگرشی دارد؟

 1. فرزندان عزیزم من بطور اختصاصی شما را دوست دارم و عاشق شما می‌باشم.
  اول یوحنا۳: ۱ ارمیا ۳۱: ۳و۲ هوشع۱۴: ۴
 2. فرزندان عزیزم من برای شما فکر می‌کنم و شما را هرگز فراموش نمی‌کنم.
  مزمور۴۰: ۱۷ اشعیا۴۹: ۱۴-۱۶ ۱پطرس۵: ۷
 3. فرزندان عزیزم من نسبت به شما وفادار هستم و هیچوقت در حق شما خیانت نمی‌کنم.
  هوشع۱۱: ۸ عبرانیان۱۳: ۵ ۲ تیموتاوس۲: ۱۳
 4. فرزندان عزیزم من از احتیاجات و نیازهای مختلف شما بسیار خوب باخبر هستم من شما را بهتر از خودتان می‌شناسم.
  مزمور۱۰۳: ۱۴ متی۶: ۸و ۳۱
 5. فرزندان عزیزم من در مصیبتها و تنگیهای شما شریک هستم و خود را در همه آنها همدرد و سهیم می‌دانم.
  اشعیا۶۳: ۹ عبرانیان۲: ۱۸ و ۴: ۱۵
 6. فرزندان عزیزم من برای شما ارزش و احترام خاصی قائل هستم. شما به اندازه خون مسیح برای من گرانبها هستید.
  اشعیا۴۳‌:‌۴ یوحنا۱۵‌:‌۱۲‌-‌۱۵ اول‌پطرس۱‌:‌۱۸و۱۹
 7. فرزندان عزیزم من بخاطر وجود شما شادی کرده و از دیدار شما لذت و آرامش را بدست میآورم.
  صفنیا۳‌:‌۱۷ لوقا۱۵‌:‌۷
 8. فرزندان عزیزم من در حق شما خدای نیکویی هستم و وقایع ناگوار و تلخ زندگی شما را به خیریت تبدیل میکنم.
  یعقوب۱‌:‌۱۷ ارمیا۲۹‌:‌۱۱ مزمور۸۴‌:‌۱۱ رومیان۸‌:‌۲۸
 9. فرزندان عزیزم من بر کلیۀ مشکلات و شرایط زندگی تو، خداوند حاکم هستم و همه چیز تحت تسلط و کنترل من قرار دارد.
  مزمور۱۰۳: ۱۹ و ۴۷‌:‌۶‌-‌۸ مکاشفه۱۹‌:‌۶
 10. فرزندان عزیزم من به دفعات زیاد متحمل بارهای شما شده‌ام تا شما اصلاح شوید.
  مزمور۶۸‌:‌۱۹ ۲پطرس۳‌:‌۹ عبرانیان۱۲‌:‌۱۰و۱۱
 11. فرزندان عزیزم من برای فرد فرد شما برنامه و نقشه دارم و مایلم که شما را در مسیر برنامه‌های خود هدایت و رهبری بکنم.
  اشعیا۳۰‌:‌۲۱ مزمور۳۲‌:‌۸ یوحنا۱۶‌:‌۱۳