ایمان شفابخش چگونه خود را ظاهر می​سازد؟

 1. ایمان شفابخش به صورت پذیرش وعده​ها و هدایای الهی نمایان می​شود.
  متی ۸: ۸ مرقس ۹: ۲۳
 2. ایمان شفابخش به صورت انتظار حقیقی خود را آشکار می​سازد.
  اعمال ۱۴: ۹ مرقس ۵: ۲۸ ۱۱: ۲۴
 3. ایمان شفابخش به صورت اعتراف نیکو خود را آشکار میسازد.
  مزمور ۱۱۶: ۱۰ اول تیموتاوس ۶: ۱۲
 4. ایمان شفابخش به صورت ایستادگی و پایداری خود را نشان می دهد.
  مرقس۲: ۴و۵ ۱۰: ۴۸ متی ۱۵: ۲۶-۲۸
 5. ایمان شفابخش به صورت شکرگزاری و غلبه بر چیزهای منفی آشکار میشود.
  مرقس۴: ۴۰و ۵: ۳۶ یوحنا ۱۱: ۴۱و۴۲