چه چیز ما را مسیحی میسازد؟ و چرا باید در مسیح باقی بمانیم؟

  1. خدای من خدایی است که به دنبال ایجاد ارتباط با من است.
  2. خدای من خدایی پر محبت و قدوس است
    • خدای من در غم و سختی‌های من شریک شد و بر روی زمین آمد
    • عیسی مسیح به عنوان خدای مجسم شده راز مسیحیت است
  3. کتاب مقدس به عنوان هدیه ای بزرگ از طرف خدا برای من است
  4. کلیسای خدا به عنوان خانه و خانواده، من را به مسیح چسبانده است
  5. وجود آخرت شناسی و زندگی پس ازمرگ و بودن در کنار خدا، من را در مسیح نگه می‌دارد