فیلیپیان۳: ۷- ۱۴ اما آنچه مرا سود میبود، آن را بهخاطرمسیح زیان دانستم. بلکه همهچیز را نیز بهسبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان میدانم که بخاطر او همهچیز را زیان کردم وفضله شمردم تا مسیح را دریابم. و در وی یافت شوم نه با عدالت خود که شریعت است، بلکه با آن که بوسیله ایمان مسیح میشود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و باموت او مشابه گردم. مگر به هر وجه به قیامت از مردگان برسم. نه اینکه تا به حال به چنگ آورده یا تابحال کامل شده باشم، ولی درپی آن میکوشم بلکه شاید آن را بدست آورم که برای آن مسیح نیز مرا بدست آورد. ای برادران، گمان نمی برم که من بدست آوردهام؛ لیکن یک چیز میکنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه درپیش است، خویشتن را کشیده، درپی مقصدمی کوشم بجهت انعام دعوت بلند خدا که درمسیح عیسی است.

راه‌ها و شرایط رسیدن به هدف یک مسیحی

۱) زیان دانستن منفعت خود در صورتی‌ که مانع رسیدن من به هدف می‌شود.

  • آنچه مرا سود می‌بود آنرا زیان دانستم (آیۀ ۷)

۲) فضله شمردن سودهای زندگی خودم چناچه مانع زندگی من در مسیح می‌شود.

  • بخاطر او همه چیز را فضله شمردم تا مسیح را دریابم و در او یافت شوم (آیۀ ۸)

۳) با ایمان به لیاقتی که در پارسایی مسیح بدست می‌آید می‌توانم به هدف خود نائل شوم.

  • نه با عدالت خود که از شریعت است بلکه با آن که بوسیلۀ ایمان به مسیح می‌شود یعنی عدالتی که از خدا برایمان است (آیۀ ۹)

۴) با فروتنی می‌پذیرم که هنوز به هدف نهایی نرسیده‌ام.

  • آیات ۱۲و۱۳: نه اینکه تابحال به چنگ آورده‌ یا تابحال کامل شده باشم، … ای برادران گمان نمی‌برم که من بدست آورده‌ام…

۵) در پی به دست آوردن این هدف، نهایت سعی و کوشش خود را می‌کنم.

۶) فراموشی و ترک آنچه که مربوط به زمان گذشته است.

  • لیکن یک چیز می‌کنم که آنچه در عقب است فراموش کرده (فیلیپیان ۳: ۱۳)

۷) کشیدن خود به سمت آنچه در پیش (آینده) است.

  • بسوی آنچه در پیش است خویشتن را کشیده (فیلیپیان ۳: ۱۴)