یوحنا ۱۰: ۱۰ دزد نمی‌آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمده‌ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند.
 • چرا بعضی از ایمانداران فاقد حیات و شادی مسیح هستند؟
 • چرا با وجود مسیح باید در فقر زندگی کنیم؟
 • خداوند ما را خوانده برای اینکه آزادی و شادی داشته باشید

۵ دزدی که در زندگی مسیحی می‌توانند برکت را بدزدند:

 1. ناسپاسی
  • راه حل:
   • شکرگزاری و سپاس
   • پرستش خدا
 2. زندگی در گذشته
  • راه حل:
   • زندگی در حال
   • توکل به مسیح
 3. زندگی در آینده
  • راه حل:
   • توکل به خدای حاکم
   • اعتماد به خدا برای آینده
 4. مقایسه با دیگران
 5. روح عدم بخشش