آیا عهد جدید نسبت به عهد عتیق برتری دارد؟

 1. تولد فرزند
  • کتاب پیدایش باب ۱۲
 2. رشد و تغذیه صحیح فرزند
  • شروع کتاب خروج
 3. آشنایی فرزند با جهان اطراف
  • باب ۱۲خروج از ایه ۳۷
 4. سپردن مسولیت به فرزندان
  • کتاب یوشع و اول پادشاهان
 5. تنبیه فرزندان
  • دوم پادشاهان باب ۱۹
  • دوم پادشاهان باب۲۱
 6. بخشش فرزندان
  • شروع عهد جدید
 7. میراث فرزندان
  • کتاب مکاشفه