لشکرها

  1. نیروها و قوات آسمانی همچون خورشید و ماه و نیز ژرفا
  2. لشکر فرشتگان تحت فرماندهی خدا و نیز لشکر فرشتگان صغیانگر علیه خدا
  3. لشکر زمینی خدا

نحوه عملکرد خدا نسبت به لشکر زمینی خود:

  1. خدای لشکرها برای لشکر خود میجنگد.
  2. خدای لشکرها به همراه لشکر خود میجنگد.
  3. خدا با لشکر خود میجنگد( لشکر او همراه با خدا میجنگد)

در عهد جدید سردار لشکر خدا، عیسی مسیح لشکر نوینی برای خود پدید می آورد. او برای لشکر خود و به همراه لشکر خود میجنگد