آیا می‌دانید خیلی از اسارت‌هایی که ما در زندگیمان درگیر آنها هستیم به مانند چرخه‌ای همیشه در حال تکرار هستند و باید خود را از این چرخهٔ اسارت برهانیم؟!