۱)​ به منظور توبه واقعی و رهایی از اسارتهای گناه​‌آلود باقیمانده

 • یوئیل ۲: ۱۲و ۱۳

به نمونه‌هایی از کتاب مقدس توجه کنید:

 • نمونه اعتراف و توبه در خود قوم اسرائیل
  • اول‌سموئیل ۷: ۶
 • توبه و روزه مردم نینوا برای رحمت و بخشش خدا
  • یونس باب ۳
 • توبه و روزه پولس در توبه و شفا و پری روح
  • اعمال‌رسولان ۹: ۳- ۲۰

توبه‌های کتاب مقدسی توام با ماتم و غم و عمیق روحانی در حضور خدا انجام می‌شده است.

 • دوم‌قرنتیان ۷: ۱۰
 • اعمال‌رسولان ۲: ۳۷

۲)​ به منظور انجام دعای شفاعتی موثر قلبی برای نیازمندان و دردمندان می‌باشد

 • یوئیل ۲: ۱۵- ۱۹

معنی اصلی لغت شفاعت به معنای میانجیگری کردن و یا وساطت برای برقراری رابطه مسالمت​ آمیز بین خدا و انسان

 • حزقیال ۲۲: ۳۰

از کارهای مهم روح‌القدس شفاعت توام با ناله‌های درونی از قلب‌های ماست

 • رومیان ۸: ۲۶

به نمونه‌های شفاعت در دعا و روزه توجه کنید:

 • نمونه موسی در روزه طولانی برای توبه قوم سرکش اسرائیل
  • تثنیه ۹: ۱۸
 • نمونه داود برای شفای بیماران دوستان خود
  • مزمور ۳۵: ۱۳
 • نمونه استر و قوم اسرائیل در دعا و روزه متحد سه روزه برای برچیده شدن توطئۀ قتل عام یهودیان
  • استر باب ۴
 • به شفاعت‌های مردان خدا برای توبه عمومی قوم خدا و ظهور رحمت خدا
  • به باب‌های ۹ دانیال، نحمیا و عزرا توجه کنید

در شفاعت واقعی وارد شدن در دنیای دیگران ، شریک شدن در دردهای آنها و پرداخت بها همراه با ماتم روحانی وجود دارد

 • مزمور ۳۰: ۵ و ۱۲۶: ۵و۶