اگر به دنبال دریافت برکات بیشتر از خدا هستید باید بدانید که شما آنچه را درو خواهید کرد که کاشته‌اید!