شناخت کلام خدا باعث دگرگونی زندگی ما خواهد شد

لوقا ۱۲: ۳۲- ۳۴ «ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید؛ برای خود کیسه‌هایی فراهم کنید که پوسیده نشود، و گنجی پایان‌ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند. زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.

تک تک آیه​‌های کتاب مقدس کلام خداست و برای زندگی ما کاربرد دارد