• اگر در زندگی روحانی رشد نکنیم خواهیم مُرد!
 • فرد رشد یافته می‌داند که چگونه در مقابل وسوسه‌ها بایستد!
 • شخصی که در راه رشد درست است، به کلام خدا عمل می‌کند.
 • باورهای ما باید تبدیل به عمل شود و زندگی ما را شکل دهند
 • رابطه‌ای که ما با دیگران داریم نوع رابطه ما را با خدا نشان می‌دهد!

رفتارهای ما با یکدیگر در ۴ بخش، نوع رابطه ما با خدا را نشان می‌دهد:

 1. الوهیت عیسی مسیح
 2. فیض مسیح
  • خدا فقط به خاطر محبت خود در حاکمیتش، ما را بر‌گزیده است!
  • اگر امروز اینجا هستیم فقط برای فیض مسیح است.
  • فیض به معنای این است که ما به دیگران چیزی را بدهیم که لیاقتش را ندارند
 3. کلام خدا
  • ما باید همسایه خود را همچون نفس خود محبت کنیم!
  • ما باید در روابطمان نشان دهیم که چقدر کلام خدا را باور داریم!
 4. داوری خدا
  • داوری خدا واقعی است و روزی مسیح برخواهد گشت و همه را داوری خواهد کرد!
  • اگر به فیض مسیح اجازه داده باشیم که ما را رشد دهد، داوری از ما برداشته خواهد شد

ما باید عمل کنندگان به کلام خدا باشیم!