شانس:

 • تصمیمات ما
 • فیض و هدایت الهی

ما باید از خدای پدر انتظار داشته باشیم که فرزندانش را در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند!

راه‌های درک و دریافت نقشه‌های زندگی

 1. استفاده از عقل و تجربه‌مان
  • امثال ۳: ۵
 2. کمک گرفتن از مشورت دیگران
  • امثال ۲۴: ۶
  • مزمور ۱: ۱
 3. هدایت کتاب مقدس
  • 
مزمور ۱۱۹: ۱۰۵
 4. هدایت روح‌القدس
  • 
یوحنا ۱۴: ۱۸
 5. نبوت​ها
  • مکاشفه ۱: ۳

سه شرط نبوت راستین

 1. گوینده پر از روح خدا باشد
 2. کلیسا نبوت را تایید کند
 3. برای جلال خدا باشد