۷ گروه متظاهر:

 1. افراد مذهبی
  • انجیل متی ۲۳: ۱- ۳۷
 2. مشکلات فرهنگی و ملی
  • لوقا ۱۱: ۴۳
  • امثال ۲۳: ۷
 3. نیمه دروغ و نیمه ناگفته ها
  • پیدایش ۲۰: ۱۱-۱
 4. شهادت های دروغ روحانی
  • متی ۶: ۵
 5. غلو کردن و زیاده گویی
 6. تزویر و ریا در زندگی زناشویی و خانوادگی
 7. ریا در دادن هدایا به خداوند و دیگران
  • متی ۶: ۱