کدام شخص خدا را خوشنود می‌سازد؟ آیا ما می‌توانیم از راه‌های خدا با خبر شویم؟